Biuro prasowe Ford Polska

Droga ku lepszemu: Ford publikuje Zintegrowany Raport Finansowy i Zrównoważonego Rozwoju na rok 2023 r.

Ford publikuje dziś Zintegrowany Raport Finansowy i Zrównoważonego Rozwoju rok 2023, szczegółowo opisujący postępy firmy w realizacji zobowiązania do stworzenia bardziej zrównoważonej, integracyjnej i sprawiedliwej przyszłości transportowej.

  • Nowe dane wykazują, że Ford jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności węglowej w odniesieniu do swoich pojazdów, działalności operacyjnej i łańcucha dostaw nie później niż w 2050 roku. Szacuje się, że emisja dwutlenku węgla w całym okresie użytkowania pojazdu może zostać zmniejszona nawet o 60% w przypadku konsumentów jeżdżących pojazdem elektrycznym Forda w porównaniu z podobnym pojazdem z silnikiem spalinowym.
  • Od 2017 do 2022 roku Ford zmniejszył emisję swoich zakładów produkcyjnych o 40%. W 2022 roku 60% zużywanego przez firmę prądu stanowiła czysta energia.
  • Ford przeprowadził 30 audytów u dostawców wzdłuż wybranych łańcuchów dostaw kluczowych minerałów, wykorzystywanych do produkcji akumulatorów na wszystkich szczeblach, aż do miejsca ich wydobycia, a także audyt «due diligence» w zakresie systemów zarządzania pozyskiwaniem niklu, litu i kobaltu
  • Uruchamiamy na całym świecie plan «Droga ku lepszemu» (Road to Better), określając nasz sposób na pomoc w budowaniu lepszego świata. W Europie Ford uruchamia specjalne strony internetowe «Road to Better» we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, aby podzielić się inicjatywami związanymi ze zrównoważonym rozwojem i przedstawiać swoje postępy

Ford korzysta z ponad dwudziestoletniego statusu lidera w dziedzinie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju. Aktualny raport przedstawia nowe dane, które wykazują, że Ford jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności węglowej w odniesieniu do swoich pojazdów, działalności operacyjnej i łańcucha dostaw nie później niż w 2050 roku. Podkreśla również postępy w inicjatywach realizujących zobowiązanie firmy do pozyskiwania surowców, które są produkowane w sposób odpowiedzialny i uczynienia bardziej przejrzystym łańcucha dostaw podzespołów do produkcji pojazdów elektrycznych i akumulatorów.

„Wierzymy, że długoterminowy sukces każdej firmy jest nierozerwalnie związany z tworzeniem wartości dla klientów, pracowników i społeczności, a jednocześnie z troską o planetę” – powiedział prezes zarządu Bill Ford. „Podejmujemy się potężnej transformacji, aby być liderem w erze elektromobilności i skomunikowanego transportu, dlatego jesteśmy zobowiązani do zachowania przejrzystości w zakresie naszych postępów i doskonalenia. Patrzymy w przyszłość z entuzjazmem i optymizmem, czekamy też niecierpliwie na moment, w którym transport bezemisyjny stanie się rzeczywistością”.

„W 2022 roku poczyniliśmy wiele kroków w kierunku neutralności węglowej, w tym wprowadzając nowe, atrakcyjne pojazdy elektryczne, modernizując nasze zakłady, inwestując w bezemisyjną i odnawialną energię elektryczną oraz wykorzystując naszą siłę nabywczą, aby pomóc w zwiększeniu skali wykorzystania materiałów niskoemisyjnych” – powiedziała Cynthia Williams, globalny dyrektor Forda ds. zrównoważonego rozwoju, homologacji i zgodności. „Budujemy również transparentność i odpowiedzialność za globalny łańcuch dostaw do produkcji pojazdów elektrycznych i akumulatorów, zgodny z naszymi wartościami. W ten sposób możemy pomóc w budowaniu bardziej zrównoważonej, sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości transportu.

W drodze ku lepszemu

Droga ku lepszemu to zobowiązanie Forda do budowania bardziej zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i sprawiedliwej przyszłości transportu, w której każdy człowiek ma swobodę poruszania się i realizowania swoich marzeń. Firma obchodzi w tym roku 120-lecie istnienia i doskonale rozumie, że długoterminowy sukces Forda będzie zależał od tworzenia wartości na użytek klientów, pracowników i społeczności.

Ford uruchamia specjalne strony internetowe „Road to Better” we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a wkrótce dołączą do nich inne rynki. Będą one podkreślać inicjatywy Forda, przyczyniające się do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości i będą jasno prezentować nasz postęp w realizacji zdefiniowanych celów zrównoważonego rozwoju.

Przewodzenie rewolucji elektromobilności

W latach 2022-2026 Ford przeznaczy ponad 50 miliardów dolarów globalnie na działalność badawczo-rozwojową i produkcję pojazdów elektrycznych oraz akumulatorów. Firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia do końca 2023 roku docelowego tempa produkcji 600 000 pojazdów elektrycznych rocznie i tempa ponad 2 milionów do końca 2026 roku. Przewiduje się, że do 2030 roku połowę globalnego wolumenu sprzedaży pojazdów Forda będą stanowić modele w pełni elektryczne.

W raporcie przedstawiono statystyki dotyczące wpływu tej strategii, w tym ograniczeń w emisji dwutlenku węgla wynikające z jazdy elektrycznym modelem Forda. Szacunki wskazują, że w zależności od modelu, jazda elektrycznym samochodem Forda może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w całym okresie użytkowania nawet o 60% w porównaniu z jazdą podobnym pojazdem z silnikiem spalinowym, przy założeniu, że akumulator ładowany jest z amerykańskiej sieci energetycznej. W przypadku modelu F-150® Lightning® ograniczenie emisji CO2 w okresie eksploatacji pojazdu jest równe redukcji emisji CO2, wynikającej z niewykorzystania około 33 225 l benzyny. F-150® Lightning® błyskawicznie stał się najlepiej sprzedającym się elektrycznym pickupem w Ameryce, już od pierwszego pełnego miesiąca sprzedaży detalicznej, w czerwcu 2022 roku.

Przyspieszenie postępu w kierunku neutralności węglowej

Poza redukcją emisji spalin pojazdów, zaangażowanie Forda w neutralność węglową skupia się na redukcji emisji obiektów, procesów produkcyjnych i pozyskiwaniu czystej energii elektrycznej, mających wpływ na działalność firmy i globalny łańcuch dostaw. 

Od 2017 do 2022 roku Ford zmniejszył emisję w obu zakresach: Scope 1 – obejmującym bezpośrednie emisje z działalności, a także Scope 2 – określającym pośrednie emisje z zakupów energii. Ford zainwestował ponad 26 milionów dolarów w modernizacje obiektów w celu poprawy efektywności energetycznej i ochrony środowiska w swoich zakładach i w procesach produkcyjnych, co pomogło firmie osiągnąć 40-procentową redukcję bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją w stosunku do roku 2017. Firma poczyniła również kroki w kierunku pełnego przejścia na zużywanie energii elektrycznej produkowanej w procesach bezemisyjnych, włączając do swojej działalności na całym świecie 60,6% czystej energii elektrycznej, wolnej od CO2, w tym całą energię elektryczną zakupioną na potrzeby produkcji w Europie i Meksyku. W skali globalnej 42,6% stanowiła energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych.

W latach 2019-2022 Ford dodatkowo zmniejszył o około 23% ogólne emisje z zakresu 3 (Scope 3), które obejmują emisje dostawców, produktów i innych źródeł spoza zakładów produkcyjnych. Ford był pierwszym amerykańskim producentem samochodów, który włączył swój globalny łańcuch dostaw do platformy Manufacture 2030, zapraszając 3000 zakładów dostawców Tier 1 do udziału w programie, który powstał aby ułatwić monitorowanie i ograniczanie emisji. Ford planuje zaprosić w 2023 roku dodatkowych dostawców Tier 1 i dostawców pośrednich do udziału w projekcie Manufacture 2030.

Budowanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw pojazdów elektrycznych

Ford pracuje nad tym, aby globalny łańcuch dostaw firmy chronił środowisko i prawa człowieka. W trakcie budowania nowego łańcucha dostaw w produkcji pojazdów elektrycznych i akumulatorów, firma podejmuje ważny pierwszy krok, polegający na zabezpieczeniu surowców bezpośrednio od firm wydobywczych, działających w zgodzie z polityką korporacyjną Forda. W raporcie wyszczególniono kilka nowych inicjatyw, mających na celu zwiększenie przejrzystości, identyfikacji i rzetelności firm.

W 2021 roku Ford zainicjował sporządzanie map i audyt łańcucha dostaw do produkcji pojazdów elektrycznych i akumulatorów, aby lepiej zrozumieć pochodzenie surowców w swoim łańcuchu dostaw, w tym pochodzenie niklu, litu, kobaltu i grafitu. Do tej pory w ramach projektu przeprowadzono 30 audytów dostawców w wymienionych czterech krytycznych łańcuchach dostaw produkcji akumulatorów mineralnych na wszystkich poziomach, aż do miejsca wydobycia surowców. Na początku 2023 roku, firma przeszła również, wraz ze swoimi dostawcami audyt «due diligence» w zakresie systemów zarządzania pozyskiwaniem niklu, litu i kobaltu. Ford wzmocnił dzięki jego wynikom swoje praktyki korporacyjne, m.in. wprowadził do swoich umów zaopatrzeniowych nowe wymogi, dotyczące ochrony środowiska, kwestii społecznych i zarządzania.

W ramach szerszego łańcucha dostaw, Ford kontynuuje ścisłą współpracę ze swoimi dostawcami oraz z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak Initiative for Responsible Mining Assurance, Responsible Minerals Initiative oraz Responsible Business Alliance, w celu zidentyfikowania i rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska i prawami człowieka w swoim łańcuchu dostaw. Odbywa się to z wykorzystaniem kompleksowych kryteriów, określonych w Kodeksie Działań Dostawców Forda. W 2022 roku Ford przeszkolił 844 pracowników działu zakupów, 2 647 innych pracowników oraz 979 dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, w tym praktyk antykorupcyjnych, uczciwych stosunków pracy i ochrony środowiska.

Pomoc w rozwoju społeczności

Ford Motor Company Fund – zajmujący się działalnością charytatywną oddział firmy, współpracuje z organizacjami pozarządowymi i liderami społeczności, by pomóc w zaspokojeniu specyficznych potrzeb społeczności w ponad 40 krajach na całym świecie. W 2022 roku z Forda i z Ford Found przekazano na cele charytatywne ponad 64 miliony dolarów, inwestując w inicjatywy partnerskie i programy w trzech obszarach oddziaływania: w odblokowanie dostępu do podstawowych dóbr i usług, otwarcie ścieżek do edukacji i przygotowania do przyszłej pracy oraz zróżnicowanie linii przedsiębiorców.

W ramach zaangażowania w podnoszenie statusu ekonomicznego kobiet i przeciwdziałanie pierwotnym przyczynom pracy dzieci, Ford poprzez Fundusz Forda wspiera program pilotażowy, którego celem jest promowanie odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów i wzmocnienie pozycji kobiet, pracujących w łańcuchach dostaw miedzi i kobaltu w Demokratycznej Republice Konga. W 2022 roku w ramach tego projektu zapewniono sprzęt, dostęp do usług bankowych oraz edukację finansową co najmniej 50 kobietom. Ponad 90 kobiet pracujących w miejscach tradycyjnego wydobycia kobaltu skorzystało ze szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, wiedzy finansowej oraz standardów środowiskowych i społecznych dla osób zatrudnionych w drobnych zakładach wydobywczych. Fundusz Forda niedawno przedłużył wsparcie i podwoił wydatki na projekt do 2023 roku.

Zintegrowany Raport Finansowy i Zrównoważonego Rozwoju Forda zapewnia przejrzystość w zakresie postępów firmy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Wykazuje też, w jaki sposób firma idzie naprzód na drodze ku lepszej przyszłości. Aby poznać pełny raport i dowiedzieć się więcej o projekcie „The Road to Better”, odwiedź sustainability.ford.com.

Dokumenty do pobrania

Obserwuj Ford Polska

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.