Biuro prasowe Ford Polska

ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW FORDA

Ford, jako lider branży motoryzacyjnej stale dąży do zmniejszania wpływu swojej działalności na środowisko. Producent skupia się m.in. na pozyskiwaniu surowców powstających wyłącznie w odpowiedzialny sposób. Firma znacznie przyczynia się w ten sposób nie tylko do działań proekologicznych, ale także do respektowania praw człowieka w globalnym łańcuchu dostaw.

  • Ford koncentruje się na stosowaniu tylko tych surowców, które są wytwarzane w sposób odpowiedzialny.
  • W ostatniej dekadzie firma przyłączyła się do kilku inicjatyw, których celem jest wspieranie zrównoważonego pozyskiwania materiałów.

Przy działalności na światową skalę, Ford doskonale zdaje sobie sprawę ze złożoności swoich kanałów transportu i dystrybucji. Wystarczy wspomnieć, że około 1 200 kluczowych dostawców (tzw. dostawcy Tier 1) dostarcza części samochodowe, które składają się z prawie tysiąca różnych materiałów. Dlatego dla firmy tak istotne jest, aby w całym procesie produkcji pojazdów stosować materiały pozyskiwane w odpowiedzialny i bezpieczny sposób.

Wyzwania związane z samochodami elektrycznymi

Globalna strategia elektryfikacji Forda implikuje zmianę w mapowaniu łańcucha dostaw akumulatorów, a także generuje realną potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na respektowanie praw człowieka na każdym etapie pozyskiwania surowców. Wraz ze wzrostem popytu na auta elektryczne rośnie zapotrzebowanie na kobalt, który w dużej mierze pozyskiwany jest w Demokratycznej Republice Konga. Nabywanie minerałów potrzebnych do produkcji baterii elektrycznych bez przyczyniania się do pracy przymusowej i pracy dzieci staje się więc dzisiaj poważnym wyzwaniem, które można rozwiązać jedynie poprzez współpracę z górnikami, hutnikami i pracownikami rafinerii.

Od marca 2021 r. Ford współpracuje z RCS Global Group, uznanym liderem w dziedzinie audytów ESG opartych na danych (ESG – environmental, social and corporate governance – aspekty związane ze środowiskiem naturalnym, społeczeństwem i ładem korporacyjnym, na które coraz więcej firm zwraca uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych), nad programem weryfikacji odpowiedzialnego zaopatrzenia obejmującego m.in. kobalt, nikiel i lit, niezbędnych do produkcji pojazdów elektrycznych. Kooperacja ta wzmacnia potencjał Forda w zakresie odpowiedzialnego pozyskiwania surowców i przyczynia się do ciągłego zwiększania transparentności i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw.

Chcąc wspierać swoje cele w zakresie ochrony praw człowieka i wypełniać zobowiązania dotyczące zrównoważonego nabywania surowców Ford przystąpił również do The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA). Inicjatywa ta działa na rzecz rozwoju odpowiedzialnych praktyk górniczych oraz zapewnienia weryfikacji i certyfikacji przez niezależną trzecią stronę w odniesieniu do kompleksowych kryteriów środowiskowych i społecznych dla wszystkich wydobywanych materiałów, w dowolnym miejscu na świecie. Jako jedyny system certyfikacji górnictwa, który jest regulowany w równym stopniu przez wszystkie zainteresowane strony i obejmuje wszystkie wydobywane materiały, IRMA zapewnia bezprecedensową przejrzystość praktyk górniczych na początku łańcucha dostaw. Ford promuje stosowanie kompleksowych, niezależnych ocen praktyk górniczych, takich jak IRMA, w celu ochrony praw człowieka, społeczności lokalnych i środowiska, w całym łańcuchu dostaw.

Kobalt
Ma kluczowe znaczenie dla następnej generacji całkowicie elektrycznych samochodów Forda. Dlatego producent prowadzi badania nad mapowaniem łańcucha dostaw, aby jak najbardziej zwiększyć przejrzystość źródeł pozyskiwania kobaltu wykorzystywanego w swoich autach. Firma aktywnie działa także w grupie roboczej ds. kobaltu w ramach inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów (Responsible Minerals Initiative), której zadaniem jest dbałość o odpowiedzialne pozyskiwanie i produkcję kobaltu w Demokratycznej Republice Konga. Ponadto Ford dołączył do sieci Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN), aby wzmocnić działania na rzecz transparentnego pozyskiwania surowców. To rozwiązanie zapewnia niezbędną przejrzystość informacji o pochodzeniu metali używanych do produkcji baterii i akumulatorów, a także eliminuje ryzyko złamania prawa, utraty reputacji, czy też pogorszenia stosunków handlowych.

Miedź

Powszechnie stosowana jest w różnorodnych częściach samochodowych, w tym m.in. w chłodnicach, przewodach, obwodach i płytkach obwodu drukowanego. Wspierając odpowiedzialne pozyskiwanie tego surowca, Ford współpracuje z The Cooper Mark, aby zachęcić producentów miedzi do przyjęcia odpowiedzialnych praktyk operacyjnych i wniesienia znaczącego wkładu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Mika
Wykorzystywana jest przede wszystkim w powłokach powierzchniowych, ale wchodzi również w skład polimerów potrzebnych do produkcji obudów oraz osłon lusterek zewnętrznych. Ford aktywnie uczestniczy w pracach grupy roboczej RMI ds. miki w celu zbadania możliwości współpracy międzybranżowej, która może zaowocować lepszym rozpoznaniem i ograniczeniem ryzyka związanego z łańcuchem dostaw tego surowca.

Kauczuk
Ford promuje zrównoważone pozyskiwanie kauczuku naturalnego poprzez badania prowadzone przez strony trzecie oraz inicjatywy z udziałem wielu interesariuszy. W latach 2019-2021 producent uczestniczył w Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR), aby poprawić wyniki społeczno-ekonomiczne i środowiskowe w łańcuchu dostaw tego surowca.

Minerały z obszarów objętych konfliktami (3TG)
Ford nieustannie angażuje swoją bazę dostawców na całym świecie, by zwracała szczególną uwagę na wyzwania związane z ochroną praw człowieka przy pozyskiwaniu tzw. minerałów konfliktu. Aby spełnić wymagania amerykańskich przepisów dotyczących minerałów konfliktu*, które zostały przekazane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dostawcy, których komponenty zawierają surowce 3TG (Tin, Tantalum, Tungsten, Gold – cyna, tantal, wolfram i złoto), muszą przeprowadzać audyty  i dochować należytej staranności, aby zrozumieć pochodzenie tych minerałów, pozyskiwać je w sposób odpowiedzialny i nie dostarczać świadomie tych, które mogą przyczynić się do konfliktów.

Złoto
Jako członek inicjatywy na rzecz odpowiedzialnych minerałów (RMI), Ford bierze udział we wspólnym projekcie prowadzonym przez Radę Złota Artystycznego (Artisanal Gold Council), mającym na celu zwiększenie legalnego handlu złotem rzemieślniczym w Burkina Faso. Kraj ten jest czwartym co do wielkości przemysłowym producentem najsłynniejszego kruszcu świata w Afryce, jednak lokalni górnicy są odcięci od międzynarodowych rynków.

– Wprowadzamy na rynek całkowicie elektryczne wersje naszych motoryzacyjnych ikon – Mustanga Mach-E, F-150 Lightning oraz E-Transita. Inwestujemy i rozbudowujemy nasze fabryki, by osiągnąć zdolności produkcje rzędu 2 milionów egzemplarzy pojazdów elektrycznych  rocznie do 2026 roku. Ale naszym zadaniem jest także bycie liderem w nowej erze zrównoważonej produkcji, ponowne przemyślenie nie tylko tego, co wytwarzamy, ale także – jak produkujemy i skąd pochodzą surowce niezbędne w naszych autach – powiedział Jim Farley, prezes i dyrektor generalny Ford Motor Company. 

Zapewnienie, aby wszystkie kanały dystrybucji oraz dostawcy Forda przestrzegali Kodeksu Postępowania Dostawców firmy oraz respektowali prawa człowieka, jest kluczowym priorytetem dla zespołu ds. łańcucha dostaw.

* * *

* Amerykańska ustawa o minerałach konfliktu to prawo mające na celu wspieranie humanitarnego celu, jakim jest zakończenie brutalnego konfliktu w Demokratycznej Republice Konga (DRK) i krajach sąsiednich. Dotyczy ona czterech „minerałów konfliktu” – tantalu, cyny, wolframu i złota (3TG) i wymaga przekazania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) informacji, jeśli produkty zawierają minerały konfliktu pochodzące z DRK lub krajów sąsiednich.

KALENDARIUM

2011 – Ford dołączył do publiczno-prywatnego sojuszu na rzecz odpowiedzialnego handlu surowcami mineralnymi (Alliance for Responsible Minerals Trade).

Od 2013 – Ford przeprowadza badania due diligence w celu złożenia corocznego raportu w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i zapewnienia, że dostawcy, którzy dostarczają firmie komponenty zawierające cynę, wolfram, tantal i złoto (3TG), znają pochodzenie tych minerałów, pozyskują je w sposób odpowiedzialny i nie dostarczają świadomie minerałów przyczyniających się do konfliktów.

2014 – Ford dołączył do inicjatywy na rzecz odpowiedzialnych minerałów Responsible Minerals Initiative).

2018 – Ford rozpoczął wdrażanie programu due diligence obejmującego kobalt. Ponad to firma nadal udoskonala swoje praktyki odpowiedzialnego pozyskiwania materiałów, rozszerzając zakres badania due diligence o dodatkowe, istotne dla branży surowce i minerały pochodzące z obszarów dotkniętych konfliktami oraz tych wysokiego ryzyka, poza Demokratyczną Republiką Konga (DRK) i krajami sąsiednimi.

2019 – Ford jest współzałożycielem globalnej platformy na rzecz zrównoważonego rozwoju kauczuku naturalnego, międzynarodowej platformy utworzonej w celu zdefiniowania zrównoważonego łańcucha wartości dla kauczuku naturalnego. Skupia ona różnych interesariuszy na wspólnej płaszczyźnie opartej na uczciwości, sprawiedliwości i zrównoważeniu środowiskowym. W tym samym roku firma rozszerzyła również politykę dotyczącą minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami o obszary CAHRA (Conflict-Affected and High Risk Areas), przeprowadziła także pilotaż koncepcji RSBN (Responsible Sourcing Blockchain Network) oraz zintegrowała badania due diligence dotyczące kobaltu z testami rynkowymi baterii.

2020 – Ford przystąpił do Copper Mark (organizacja powołana w celu promowania odpowiedzialnej produkcji miedzi), która współpracuje z firmami i organizacjami z całego przemysłu miedziowego. Jej celem jest umożliwienie lepszego zrozumienia i spełnienia rosnącego zapotrzebowania na niezależnie zweryfikowane, odpowiedzialne praktyki produkcyjne miedzi.

2021 – Ford dołączył do IRMA – inicjatywy na rzecz zapewnienia odpowiedzialnego wydobycia będącą odpowiedzią na globalne zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone górnictwo. IRMA oferuje prawdziwie niezależną, zewnętrzną weryfikację i certyfikację w oparciu o kompleksowe standardy dla wszystkich wydobywanych materiałów.

Obserwuj Ford Polska – Samochody Dostawcze

Chcesz otrzymywać informacje prasowe na swój adres e-mail?

Zapisz się do naszej bazy kontaktów, jeśli chcesz być na bieżąco. Wszystkie ważne informacje otrzymasz bezpośrednio na swój adres e-mail.